หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาของหลักสูตร
         โลกเปลี่ยนไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการในภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การปฏิรูประบบราชการ  มีการตรากฎหมายระเบียบการบริหารจัดการในภาครัฐ และการประกาศใช้แผนพัฒนาระบบราชการ  ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ประกอบกับการปรับบทบาทของภาครัฐและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการในภาครัฐและพัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ระบบการศึกษาแห่งอนาคต-ระบบการศึกษาไร้พรมแดน

การศึกษาไร้พรมแดนแบบผสมผสาน คือการเรียนด้วยตนเองจากสื่อการศึกษาทางไกล ที่ยึดสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลักผสมผสาน กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า สำหรับทุกเวลา ทุกสถานที่และทุกคนนักศึกษาเรียนจากสื่อหลัก คือรายการสอนทางโทรทัศน์และสื่อเสริม คือ การเรียนจากชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนจากรายการโทรทัศน์เป็นการสอนทางโทรทัศน์ผ่านดาวนเทียมในระบบ KU-Band ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Master of Public Administration)
ชื่อปริญญา รป.ม. (M.P.A.)
หลักสูตร   3 ภาคการศึกษา  จำนวนหน่วยกิต    36  หน่วยกิต

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร        150,000 บาท

ภาคการศึกษาที่    1              50,000 บาท
ภาคการศึกษาที่    2              50,000 บาท
ภาคการศึกษาที่    3              50,000 บาท
สอบถามที่ โทร. 081 – 9576900

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Master of Public Administration)
ชื่อปริญญา รป.ม. (M.P.A.)
หลักสูตร   3 ภาคการศึกษา  จำนวนหน่วยกิต    36  หน่วยกิต

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร        150,000 บาท

ภาคการศึกษาที่    1              50,000 บาท
ภาคการศึกษาที่    2              50,000 บาท
ภาคการศึกษาที่    3              50,000 บาท
สอบถามที่ โทร. 081 – 9576900

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Bachelor of Public Administration Program)
ชื่อปริญญา รป.บ. (B.P.A.)สามารถเทียบโอนประสบการณ์ความรู้ได้
จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร         138         หน่วยกิต

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร         179,000 บาท

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1                    25,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2                    25,000 บาท
ภาคฤดูร้อน                            10,000 บาท

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1                    25,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2                  25,000 บาท
ภาคฤดูร้อน                          10,000 บาท

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1                    25,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2                  25,000 บาท
ภาคฤดูร้อน                            9,000 บาท
สอบถามที่ โทร. 081 – 9576900

นักศึกษารุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553


G1 เจริญ พนมไพร พระมหาวรพล

วราธิดา คนึงนิจ อรุณ

อูมิงกาลาโสม วนิดา ชัยยงค์ อ่านเพิ่มเติม