คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่สุด คือ ประกาศลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549  ในประกาศฉบับนี้ได้ระบุมาตรฐานการอุดมศึกษาว่ามี 3 ด้าน  ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
ในด้านที่เกี่ยวกับนักศึกษา คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  ซึ่งระบุว่า  “บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ   มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก”
จากมาตรฐานที่กำหนดข้างต้น  ในประกาศดังกล่าวได้ระบุตัวบ่งชี้ของมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 3 ตัวบ่งชี้  ได้แก่

 1. บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้  สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 2. บัณฑิตมีจิตสำนึก  ดำรงชีวิต  และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
 3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ   มีการดูแล   เอาใจใส่    รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้กำหนดลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้เช่นกัน โดยลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไว้ดังนี้

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและชำนาญการในวิชาชีพของตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม
 2. มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะของสังคมในปัจจุบัน  โดยมีการนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้เป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องชี้นำรูปแบบการดำรงชีวิต
 3. มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกล้ำ มีวิธีดำเนินชีวิตด้วยคุณลักษณะของความเป็นไทย เช่น กตัญญู กตเวที การใช้ชีวิตโดยอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง   ความเกรงใจ ความมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์ และมี ความอ่อนน้อมถ่อมตน ฯลฯ
 4. เป็นผู้ที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ตามสิทธิที่พึงมีต่อสังคมและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยบนรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันยังประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและมนุษย์โลกโดยส่วนรวม
  เมื่อพิจารณาลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีความสอดคล้องกันดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 

เมื่อพิจารณาลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีความสอดคล้องกันดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้

มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1.  บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์     ของตน  สามารถเรียนรู้  สร้างและประยุกต์ ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงาน และสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและชำนาญการในวิชาชีพของตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม
2.  บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติ     หน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 2. มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะของสังคมในปัจจุบัน  โดยมีการนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้เป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องชี้นำรูปแบบการดำรงชีวิต
3. มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกล้ำ มีวิธีดำเนินชีวิตด้วยคุณลักษณะของความเป็นไทย เช่น กตัญญู กตเวที การใช้ชีวิตโดยอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง   ความเกรงใจ ความมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์ และมี ความอ่อนน้อมถ่อมตน ฯลฯ
3.  บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 4.  ในส่วนของ “มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม”
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s