ปรัชญา/วิสัยทัศน์/ปณิธาน/พันธกิจ/เป้าประสงค์

ปรัชญา และปณิธาน ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปรัชญา (Philosophy):  “สร้างปัญญา  พัฒนาคน      ฝึกฝนคุณธรรม “
ปณิธาน (Vision):  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสังคม มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนวัตกรรมทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


พันธกิจ (Mission):
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้กำหนดพันธกิจการดำเนินงานไว้ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถพร้อมด้วยคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศ
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความพร้อมในระดับประเทศและต่างประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความพร้อมและเชี่ยวชาญ
4. ทำนุบำรุงและเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ (Objective): มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคคลที่มีคุณภาพสนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในระดับประเทศและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมด้วยคุณธรรม และเป็นสถาบันเพื่อการค้นคว้าวิจัยทั้งการบริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนสังคม โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปสู่ชุมชนต่างๆ ด้วยความเสมอภาคอย่างทั่วถึง
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมุ่งเน้นการศึกษาด้วยการปลูกจิตสำนึกบัณฑิตให้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งต้องหวงแหนและรักษาไว้ให้ดำรงอยู่สืบไป
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพการบริการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคม โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสะพานเชื่อมโยงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแบบไร้พรมแดนอย่างเสริมสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รู้จักสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้รู้จักสิทธิที่พึงมีต่อสังคมและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยบนรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันยังประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและมนุษย์โลกโดยส่วนรวม
6. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับรัฐบาลผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเปี่ยมด้วยศักยภาพอันจะเสริมสร้างเพิ่มประสิทธิผลแก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

ปณิธานการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำทางสังคมภายใต้ปรัชญา สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความสามารถและคุณธรรมที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
นโยบายคุณภาพเกี่ยวกับผลผลิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายผลผลิตไว้ในแต่ละด้าน ดังนี้
นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้มีบรรยากาศความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนำกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการบริหารจัดการที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ตลอดจนสนับสนุนการบริการทางวิชาการและมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาให้นักศึกษาถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์

นโยบายด้านการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา คณาจารย์และบุคคลากร ให้ได้รับข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีทักษะ เจตคติ และค่านิยมที่เหมาะสม มีแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกประกอบอาชีพและการศึกษาต่อตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของงานการศึกษาต่อพัฒนาศักยภาพการทำงานในองค์กร

นโยบายด้านการวิจัย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนำไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบัน โดยการสร้างเครือข่ายกับสถาบันอื่นๆ และสนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมีโครงการจัดตั้งสำนักพัฒนาตำราและสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน

นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
ให้ความสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะในเขตภาคกลางตอนล่าง ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มุ่งให้หน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เห็นคุณค่า และมีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม มีการนำศิลปวัฒนธรรมและ          ภูมิปัญญาไทยมาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ รวมทั้งมีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม ที่คำนึงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ของชาติ ของสากล และนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติด้วย

นโยบายด้านการบริหารจัดการ
มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักความรับผิดชอบ หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม กำหนดอำนาจหน้าที่ของบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรให้ชัดเจน จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร และมีแนวทางหรือคู่มือในการบริหารจัดการ ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะก่อให้เกิด การประหยัดงบประมาณด้านการบริหารจัดการ

นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณอย่างมีระบบ ตรวจสอบได้ ยึดหลักประหยัด มีการติดตามผลงาน และประเมินผลการใช้จ่าย ตลอดจนการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรเพื่อการจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

นโยบายด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
พัฒนา และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือทั้งทางด้านข้อมูลนักศึกษางานทะเบียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลการวิจัย ข้อมูลงบประมาณ การเงินและข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้

นโยบายด้านการจัดการความรู้ในองค์กร
ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาฐานความรู้ขององค์กร อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเห็นว่าการประเมินตนเอง หรือการตรวจสอบคุณภาพภายในเป็นกระบวนการที่ควบคู่ หรือต้องดำเนินการพร้อมไปกับการปฏิบัติการที่ดี (Good Practice) มีเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานรองรับ นำระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s