หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาของหลักสูตร
         โลกเปลี่ยนไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการในภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การปฏิรูประบบราชการ  มีการตรากฎหมายระเบียบการบริหารจัดการในภาครัฐ และการประกาศใช้แผนพัฒนาระบบราชการ  ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ประกอบกับการปรับบทบาทของภาครัฐและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการในภาครัฐและพัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบราชการ  การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  ตลอดจนการพัฒนาระบบ ให้เป็นเชิงบูรณาการ  สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ   จึงขอเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   3  กลุ่มวิชาเอก   ได้แก่
–  การบริหารจัดการภาครัฐ     (Public Management)
–  การบริหารจัดการท้องถิ่น    (Local Administration Management)
และ –  การบริหารจัดการภาครัฐกับกฎหมาย (Public Management and Law)
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) และขีดความสามารถ (Capability) การพัฒนา
ตนเองของนักบริหารให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) และผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer) เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการทำงาน ให้ทันกับกระแส         การเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถคิดในเชิงยุทธศาสตร์ ตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้   ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งด้านทฤษฏีและการนำทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ดี
(Good Governance) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีกระบวนทัศน์ที่มุ่งพัฒนายึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองต่อเนื่อง ก้าวทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้นแบบหรือ
ตัวอย่าง  แก่เพื่อนร่วมงานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ตลอดจนสามารถถ่ายทอดทักษะความรู้และประสบการณ์แก่ผู้
เกี่ยวข้องได้
3.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย ตลอดจนการนำผลศึกษามาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม
4.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพ  หรือผู้นำในชุมชนที่มุ่งปฏิบัติงานการเมืองและการบริหารในท้องถิ่นและ สังคม  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชาติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s